Yabancı Uyruklu Şirket Türkiye İrtibat Bürosu

 • İrtibat büroları Ticari faaliyet yapamazlar.
 • Ticari faaliyet dışında yapabilecekleri faaliyetler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
 • Ticari faaliyet dışında Temsil ve ağırlama, kontrol ve denetim, Teknik destek, Haberleşme ve bilgi aktarımı, Bölgesel yönetim merkezi başlıklarında oluşan faaliyetleri yapabilirler.
 • İrtibat bürolarının, yabancı sermaye mevzuatına göre ticari faaliyette bulunmaları yasak olduğundan bu büroların iktisadi faaliyetleri yakından takip edilmektedir.
  Yabancı uyruklu şirketleri Türkiye’de irtibat bürosu açabilirler.

4M Danışmanlık, %30’dan fazlası 8-20 yıl arası çalışan 70’den fazla nitelikli personeli ile 1991’den itibaren 10.000’den fazla müşterisine etik kuralları ile hizmet sunmuş kurumsal bir danışmanlık şirketidir.

4M ile çalışmıyor olsanız dahi, aramak ve sormaktan çekinmeyiniz.

1. İRTİBAT BÜROSU AÇMA ŞARTLARI:

İrtibat Bürosu açma izni:
Ekonomi Bakanlığını Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, yabancı ülke kanunlarına göre kurulmuş şirketlere, Türkiye’de ticari faaliyette bulunmamak kaydıyla irtibat bürosu açma izni vermeye ve izin süresini uzatmaya yetkilidir.

Türkiye’de irtibat bürosu açılabilmesi için gerekli şartlar:

 1. Şirket Statüsünde olmak:
  Türkiye’de irtibat bürosu açmak isteyen şahısların yabancı ülke kanunlarına göre kurulmuş olması ve kurulan tüzel kişiliğin şirket statüsüne sahip olması gerekmektedir.
 2. Ticari faaliyette bulunmamak:
  Türkiye’de açılacak irtibat bürosunun Türkiye’de ticari faaliyette bulunmaması gerekmektedir.

2. İRTİBAT BÜROLARI AÇILMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 1. Başvuru formu:
  4M Danışmanlık tarafından doldurulur.  
 2. Beyanname:
  İrtibat bürosu tarafından yürütülecek işlerin kapsamını ve büronun ticari faaliyet yürütmeyeceğine ilişkin taahhüdü içeren beyanname ve beyannameyi imzalayan yabancı şirket yetkilisinin imza yetkisini gösterir belge,
 3. Faaliyet Belgesi:
  Yabancı şirkete ait ve ilgili Türk Konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş Faaliyet Belgesi,
 4. Bilanço ve gelir tablosu:
  Yabancı şirket hakkında hazırlanmış Faaliyet Raporu veya bilanço ve gelir tablosu,
 5. Yetki belgesi:
  İrtibat bürosunun faaliyetlerini yürütmekle görevli olarak atanan kişiye/kişilere verilecek yetki belgesi,
 6. Vekâletname: İrtibat bürosunun kuruluş işlemlerinin başka bir kimse aracılığı ile yürütülmesi durumunda vekâletname.
 7. Belge asıllarının iadesi:
  Başvuru belgelerinin ve irtibat bürosunun faaliyet süresi boyunca Genel Müdürlüğe sunulan belgelerin aslının ibraz edilmesi halinde, belgenin bir örneği Genel Müdürlük tarafından onaylanarak aslı başvuru sahibine iade edilir.

3. İRTİBAT BÜROSUNUN YAPMASI GEREKENLER:

 1. İrtibat bürosunun giderleri:
  İrtibat büronun geçmiş yıl harcamalarının yurt dışından, irtibat bürosu hesabına gönderilen dövizlerle karşılandığı Banka dekontları ile belgelenmesi için zamanında dosyalanmalıdır.
 2. Yıllık faaliyet raporu:
  İrtibat büroları, her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar, geçmiş yıl faaliyetleri hakkında, Bilgi Formu doldurarak İlgili kuruma Müsteşarlığa vermekle yükümlüdürler. 4M Danışmanlık bu işlem için zamanında hatırlatma yapar, İrtibat bürosu yetkililerinin hazırladığı faaliyet raporunu ilgili kuruma teslim eder.

4. İRTİBAT BÜROLARININ TÜRKİYE’DE FAALİYET SÜRESİ

İrtibat bürolarının azami 3 yıllık süre ile faaliyet izni verilir. İrtibat bürolarının süre uzatımlarında, geçmiş yıl faaliyetleri ile geleceğe yönelik plan ve hedefleri dikkate alınarak, her defasında azami 3 yıl süre uzatımı verilebilir.

5. KÂR TRANSFERİ:

Türkiye’de açılan irtibat bürolarının gelir getirici herhangi bir faaliyette bulunmadığından kâr transferi talep etmeleri de mümkün değildir

6. İRTİBAT BÜROSUNUN ŞİRKET VEYA ŞUBE HALİNE GETİRİLMESİ

Türkiye’de açılan irtibat bürolarının ticari faaliyette bulunmak istemeleri halinde şirket veya şube kuruluş prosedürleri yerine getirilmek kaydıyla şirket veya şubeye dönüştürülebilir.

7. İRTİBAT BÜROSUNDA PERSONELE YAPILAN ÖDEMELER:

 1. Gelir vergisi istisnası:
  Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerin yanında çalışan hizmet erbabına, işverenin Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretler gelir vergisinden istisnadır.
  1. Ödemenin yurtdışından karşılanması şartı:
  Personele yapılacak ücret ücretleri, ofis açılmasına ilişkin giderler, işverenin yurt dışındaki ana şirket tarafından karşılanacak ve döviz cinsinden Türkiye’ye gönderilecektir. Transferlerin ilgili personelin banka hesabına direkt olarak gönderildiğinin ispatı istenir.
  2. Saklanması ve sunulması zorunlu belgeler:
  Ücret ödemeleri, ofis için yapılan giderlerin döviz olarak yurtdışından gelmesi ve döviz bozdurma bölgesine dayanarak yapılması esastır. Bu şartların kontrolü için, banka dekontları, döviz alım belgeleri, yurt dışı transfer dekontları vb.) temini ve saklanması zorunludur.
 2. Damga vergisi kesintisi:
  Damga Vergisi Kanuna göre irtibat bürolarında çalışan personele yapılacak ücret ödemelerinden damga vergisi kesintisi yapılır ve muhtasar beyanname ile beyan edilerek yasal süresi içinde ödenmek zorundadır.
 3. Çalışanların Sigortalılığı:
  İrtibat bürolarında çalıştırılacak personel Sosyal Güvenlik yasası kapsamında sigortalı olmak durumundadır. İrtibat bürosu dar mükellef işveren statüsünü kuruma kaydettirmekle yükümlüdür.
 4. İşyeri bildirgesi:
  İrtibat büroları, işyeri bildirgesini sigortalı işe başlatılmadan önce ilgili Sigorta İl Müdürlüğü’ne bildirilmekle yükümlüdür.

8. İRTİBAT BÜROLARINDA DEFTER, KAYIT VE BELGE DÜZENİ

 1. Gelir ve kurumlar vergisi:
  İrtibat büroları ticari faaliyette bulunmadıkları müddetçe Gelir ve kurumlar vergisi, katma değer vergisi yönünden sorumlu değildirler
 2. Gelir elde edilmesi:
  Bankadaki paranın faiz gelirleri, büroya ait bazı taşınmazların kiraya verilmesi veya satılması gibi uygulamalarda gelir etme ile karşı karşıyadır. Bu gibi durumlarda ilgili kurumlara gerekli beyanname sunulmalıdır.
 3. Vergi açısından dar mükellefiyet:
  İrtibat bürolarını izlemek, kontrol altına almak gibi nedenlerle dar mükellef statüsünde mükellef olarak kabul edilmektedir
 4. Gayrimenkul alımı:
  İrtibat bürolarının yasada belirtilen sınırlarda işlem yapması esastır. İrtibat bürosunun ayrıca gayrimenkul edinmesi amacını aşan bir faaliyet olarak değerlendirilir.
 5. Defter tutulması:
  İrtibat bürolarının dar mükellef olmalarına rağmen, yaptıkları harcamalarını ve bunlara bağlı vergi, harç vb. yurt dışındaki ana şirketten yaptıkları ödemelerini belgeleyebilmeleri için mükellefiyetlerini tescil ettirmesi ve defter tutma, belge düzenleme ve bunların saklanmasına özen göstermelidirler.

9. İRTİBAT BÜROLARININ FAALİYETLERİ

FAALİYETLER Süre
(Yıl)
Temsil ve ağırlama: (Yabancı şirketin sektörel kuruluşlar nezdinde ve ilgili organizasyonlarda temsil edilmesi, yabancı şirket yetkililerinin Türkiye’deki iş temaslarının koordinasyonu ve organizasyonu, bu kişilerin ofis kullanım ihtiyaçlarının karşılanması) 5
Kontrol ve denetim: Türkiye’deki tedarikçilerin kalite ve standart açısından kontrolü, denetimi ve tedarikçi temini (Yabancı şirket adına üretim yaptırılan firmaların, yabancı şirketin kalite standartları çerçevesinde denetlenmesi, yabancı şirketin ürün ve üretici taleplerinin temini) 5
Teknik destek: (Distribütörlere yönelik eğitim veya teknik destek sağlanması, tedarikçi üreticilere kalite standartlarını arttırmaları yönünde destek hizmeti sunulması) 5
Haberleşme ve bilgi aktarımı: (Türkiye ile iş ilişkisi içinde bulunan yabancı şirkete iletilmek üzere piyasadaki gelişmeler, tüketici eğilimleri, rakip firmaların ve distribütörlerin satış durumları, distribütör firmanın performansı, vb. konulara ilişkin bilgilerin toplanması ve aktarılması) 5
Bölgesel yönetim merkezi: (Yabancı şirketin, diğer ülkelerdeki birimlerine yönelik olarak; yatırım ve yönetim stratejilerinin oluşturulması, planlama, tanıtım, satış, satış sonrası hizmetler, marka yönetimi, finansal yönetim, teknik destek, AR-GE, dış tedarik, yeni geliştirilen ürünlerin test edilmesi, laboratuvar hizmetleri, araştırma ve analiz, çalışanların eğitimi gibi faaliyetlere ilişkin koordinasyon ve yönetim hizmeti sağlanması) 10

FORMU DOLDURUN

SİZİ ARAYALIM

Sayın Himmet Öztürk; Teşekkür ederiz.
Uzmanlarımız sizinle temasa geçecektir.


Etiketler : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Videolar