İrtibat bürosu işleyişi ve yasal şartları

İRTİBAT BÜROLARININ İŞLEYİŞİ

 1. YABANCI UYRUKLU ŞİRKETLERİN İRTİBAT BÜROLARI:
  Amaç: Ticari faaliyet dışında haberleşme, ağırlama, irtibat sağlama, yatırım yapılacak ülkede pazar araştırmasının yapılması, yatırım yapılacak ülkedeki iş olanaklarının yakından takip etmek ve bu konuda merkez firmaya bilgi vermek gibi sosyal, kültürel ve iktisadi amaçlarla yurtdışındaki yerleşik kişi ve kuruluşlar tarafından açılan bürolardır”İrtibat bürolarının, yabancı sermaye mevzuatına göre ticari faaliyette bulunmaları yasak olduğundan bu büroların iktisadi yapıları yakından takip edilmektedir.
 2. İRTİBAT BÜROSU AÇMA ŞARTLARI:
  İrtibat Bürosu açma izni:Ekonomi Bakanlığını Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, yabancı ülke kanunlarına göre kurulmuş şirketlere, Türkiye’de ticari faaliyette bulunmamak kaydıyla irtibat bürosu açma izni vermeye ve izin süresini uzatmaya yetkilidir.
  Türkiye’de irtibat bürosu açılabilmesi için gerekli şartlar:

  1. Şirket Statüsünde olmak: Türkiye’de irtibat bürosu açmak isteyen şahısların yabancı ülke kanunlarına göre kurulmuş olması ve kurulan tüzel kişiliğin şirket statüsüne sahip olması gerekmektedir.
  2. Ticari faaliyette bulunmamak: Türkiye’de açılacak irtibat bürosunun Türkiye’de ticari faaliyette bulunmaması gerekmektedir
 3. İRTİBAT BÜROLARI AÇILMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

  1. Başvuru formu (EK-6),
  2. İrtibat bürosu tarafından yürütülecek işlerin kapsamını ve büronun ticari faaliyet yürütmeyeceğine ilişkin taahhüdü içeren beyanname (EK-7) ve beyannameyi imzalayan yabancı şirket yetkilisinin imza yetkisini gösterir belge,
  3. Yabancı şirkete ait ve ilgili Türk Konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş Faaliyet Belgesi,
  4. Yabancı şirket hakkında hazırlanmış Faaliyet Raporu veya bilanço ve gelir tablosu,
  5. İrtibat bürosunun faaliyetlerini yürütmekle görevli olarak atanan kişiye/kişilere verilecek yetki belgesi,
  6. İrtibat bürosunun kuruluş işlemlerinin başka bir kimse aracılığı ile yürütülmesi durumunda vekâletname.
  7. Başvuru belgelerinin ve irtibat bürosunun faaliyet süresi boyunca Genel Müdürlüğe sunulan belgelerin aslının ibraz edilmesi halinde, belgenin bir örneği Genel Müdürlük tarafından onaylanarak aslı başvuru sahibine iade edilir.
 4. 4M’in İRTİBAT BÜROSU HİZMETLERİ
  1. Başvuru dosyası hazırlanması: 4M Yabgancı uyruklu şirkette gerekli bilgi ve geleleri teslim aldıktan sonra, yasal şartlara uyumluluk kontrolunu yapar. Uygunsa Başvuru dosyasını hazırlar.
  2. Kuruluş izni alınması: Ekonomi Bakanlığı’ndan İrtibat bürosu kuruluş iznini alır.
  3. Vergi Dairesine kayıt: İrtibat Bürosunu vergi dairesine kayıt ettirir.
  4. Vergi Mükellefi Olmaları: Vergi dairesinden kimlik numarası alınması ve irtibat bürosu için gelir vergisi (stopaj) yönünden mükellefiyet tesis edilmesi gereklidir. Personel ücreti, işyeri kirası ve demirbaşları vb. ödemelere dayanan vergileri muhtasar beyanname ile ödemeleri ödemeleri için gerekli bilgilendirmeyi yapar.
  5. Tüzel Kişiler İçin Sicil Formu: Tüzel Kişiler İçin Sicil Formu doldurur, vergi dairesine teslim eder. Bir örneğinin en geç 1 ay içinde Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne gönderir.
  6. Kira kontratı: İrtibat bürosunun kira kontratını ilgili kuruma teslim eder.
  7. Adres değişikliği: 4M İrtibat bürosunda adres değişikliği olması durumunda, yeni adreslerinin en geç 1 ay içinde ilgili kuruma bildirilmesi yükümlülüğü hakkında bilgilendirir. Yapılan değişiklik evrakını teslim eder.
  8. İrtibat bürosunun giderleri: İrtibat bürodunun geçmiş yıl harcamalarının yurt dışından, irtibat bürosu hesabına gönderilen dövizlerle karşılandığı Banka dekontları ile belgelenmelidir.
  9. Yıllık faaliyet raporu: İrtibat büroları, her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar, geçmiş yıl faaliyetleri hakkında, Bilgi Formu doldurarak İlgili kuruma Müsteşarlığa vermekle yükümlüdürler. 4M Bu işlem için zamanında hatıtlatma yapar, İrtibat bürosu yetkililerinin hazırladığı faaliyet raporunu ilgili kuruma teslim eder.
 5. İRTİBAT BÜROLARININ TÜRKİYE’DE FAALİYET SÜRESİ
  İrtibat bürolarının azami 3 yıllık süre ile faaliyet izni verilir. İrtibat bürolarının süre uzatımlarında, geçmiş yıl faaliyetleri ile geleceğe yönelik plan ve hedefleri dikkate alınarak, her defasında azami 3 yıl süre uzatımı verilebilir.
 6. KÂR TRANSFERİ:
  Türkiye’de açılan irtibat bürolarının gelir getirici herhangi bir faaliyette bulunmaDIĞINDAN kâr transferi talep etmeleri de mümkün değildir
 7. İRTİBAT BÜROSUNUN ŞİRKET VEYA ŞUBE HALİNE GETİRİLMESİ
  Türkiye’de açılan irtibat bürolarının gelir getirici herhangi bir faaliyette bulunmadığından İrtibat bürosu kar transferi yapamaz.
 8. İRTİBAT BÜROSUNDA PERSONELE YAPILAN ÖDEMELER:
  1. Gelir vergisi istisnası: Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerin yanında çalışan hizmet erbabına, işverenin Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretler gelir vergisinden istisnadır.
   1. Ödemenin yurtdışından karşılanması şartı: Personele yapılacak ücret ücretleri, ofis açılmasına ilişkin giderler, işverenin yurt dışındaki ana şirket tarafından karşılanacak ve döviz cinsinden Türkiye’ye gönderilecektir. Transferlerin ilgili personelin banka hesabına direkt olarak gönderildiğinin ispatı istenir.
   2. Saklanması ve sunulması zorunlu belgeler: Ücret ödemeleri, ofis için yapılan giderlerin döviz olarak yurtdışından gelmesi ve döviz bozdurme blgesine dayanarak yapılması esastır. Bu şartların kontrolü için, banka dekontları, döviz alım belgeleri, yurt dışı transfer dekontları vb.) temini ve saklanması zorunludur.
  2. Damga vergisi kesintisi: Damga Vergisi Kanuna göre irtibat bürolarında çalışan personele yapılacak ücret ödemelerinden damga vergisi kesintisi yapılır ve muhtasar beyanname ile beyan edilerek yasal süresi içinde ödenmek zorundadır.
  3. Çalışanların Sigortalılığı: İrtibat bürolarında çalıştırılacak personel Sosyal Güvenlik yasası kapsamında sigortalı olmak durumundadır. İrtibat bürosu dar mükellef işveren statüsünü kuruma kaydettirmekle yükümlüdür.
  4. İşyeri bildirgesi: İrtibat büroları, işyeri bildirgesini sigortalı işe başlatılmadan önce ilgili Sigorta İl Müdürlüğü’ne bildirilmekle yükümlüdür.
 9. İRTİBAT BÜROLARINDA DEFTER, KAYIT VE BELGE DÜZENİ
  1. Gelir ve kurumlar vergisi: İrtibat büroları ticari faaliyette bulunmadıkları müddetçe Gelir ve kurumlar vergisi, katma değer vergisi yönünden sorumlu değildirler
  2. Gelir elde edilmesi: Bankadaki paranın faiz gelirleri, büroya ait bazı taşınmazların kiraya verilmesi veya satılması gibi uygulamalarda gelir etme ile karşı karşıyadır. Bu gibi durumlarda ilgili kurumlara gerekli beyanname sunulmalıdır.
  3. Vergi açısından dar mükellefiyet: İrtibat bürolarını izlemek, kontrol altına almak gibi nedenlerle dar mükellef statüsünde mükellef olarak kabul edilmektedir
  4. Gayrimenkul alımı: İrtibat bürolarının yasada belirtilen sınırlarda işlem yapması esastır. İrtibat bürosunun ayrıca gayri menkul edinmesi amacını aşan bir faaliyet olarak değerlendirilir.
  5. Defter tutulması: İrtibat bürolarının dar mükellef olmalarına rağmen, yaptıkları harcamalarını ve bunlara bağlı vergi, harç vb. yurtdışındalki ana şirketten yaptıkları ödemelerini belgeleyebilmeleri için mükellefiyetlerini tescil ettirmesi ve defter tutma, belge düzenleme ve bunların saklanmasına özen göstermelidirler.

FORMU DOLDURUN

SİZİ ARAYALIM

Sayın Himmet Öztürk; Teşekkür ederiz.
Uzmanlarımız sizinle temasa geçecektir.


Etiketler : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Videolar