Doğrudan yabacı yatırımlar gerekli belgeler

İlk başvuruda istenen belgeler

İşverenden istenecek belgeler

 1. Başvuru dilekçesi:
  İşveren tarafından ıslak kaşeli ve imzalı olmalıdır. 4M uzmanları Online başvuruda ve Bakanlığa dosya tesliminde kullanacaktır.
  Eksik veya hatalı evrakla başvuru yapılması çalışma izninin onaylanması geciktirir. 4M Danışmanlık eksik belge ile başvuru yapılmasını önermez.
 2. Başvuru Formu:
  İşveren ve yabancının bilgilerini kapsayan başvuru formu işveren ve yabancı personel tarafından eksiksiz ve doğru doldurularak imzalanmış olmalıdır.
  Yanlış bilgiler gecikmeye, dosya iadesine veya ret edilmesine sebep olabilir.
  4M Danışmanlık online başvuru yapar. İşveren ve yabancıya barkotlu başvuru formunu imzalattırır. Kuruma başvuru dosyasına ekler.
 3. Belirli süreli iş sözleşmesi:
  Sözleşme süresi ve görevi:
  Bakanlığın Çalışma İznini onayladığı tarihten başlayarak ( . ) Yıldır ibaresi olmalı ve yabancının yapacağı iş açıkça belirtilmelidir.
  Brüt ücret:
  Yabancı personele verilecek brüt ücretin Bakanlıkça belirtilen en az ücret Kriterinden aşağı olmamak üzere sözleşmede yer almalı ve taraflarca imzalanmalı, firma kaşeli olarak iki takım hazırlanmalıdır.
 4. Türk Vatandaşı çalıştırma şartı:
  Her bir yabancı personel için 5 Türk personel çalışıyor olması yasal zorunluluktur.
  Kurum veya kuruluşta çalışan TC ve yabancı uyruklu personellerin sayısını tespit için son ay SGK prim bordrosu istenmektedir.
  Türk Vatandaşı çalıştırma mecburiyeti istisnaları için tıklayınız > Kriterler
 5. Vekâletname:
  Yabancı personeli istihdam edecek işveren adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan kişinin noter onaylı vekâletnamesi gereklidir. İşverene ait e-devlet şifresi ile başvuru yapılması halinde vekâletname gerekmemektedir.
  Önceden alınmış ve süresi geçerli vekaletname varsa kullanılabilir.
 6. Faaliyet Belgesi:
  Çalışma izni alacak Kurum/kuruluşun faaliyetlerini gösteren ve ilgili resmi kurumdan (Bakanlık, Ticaret odası vb.) alınan geçerli faaliyet belgesi fotokopisi.
 7. Ticaret Sicil Gazetesi:
  Şirketin kuruluşu, adres, unvan, imza yetkisi değişiklikleri kapsayan Ticaret sicil gazeteleri gereklidir. Şirket yabancı sermayeli ise en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya Ticaret Sicil tarafından onaylı asıl sureti olmalıdır.
 8. Vergi borcu yoktur yazısı:
  Vergi dairesi E-sisteminden, İşverenin son yılın iki vergi dönemine ait vergi borcu olmadığını gösteren belge dökümü alınmalı ve başvuru dosyasına konmalıdır.
  Vergi Borcu olması halinde çalışma izni onaylanmaz
 9. Bilanço ve kâr/zarar tablosu:
  Son yılın iki dönemine ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kâr/zarar tablosu.
 10. Mernis sistemine adres kaydı:
  Şirketin adresi ve varsa adres değişikliği tapu, kiralıksa kira kontratı, şirketse ticaret sicil gazetesi sunularak il veya İlçe belediyesi numaratör kayıt bölümünden Mernis adres kaydı veri tabanına ve SGK veri tabanına kaydedilmiş ve adres kayıt yazısı alınmış olmalıdır.
  Bu kayıt adres değişikliği yapılıncaya kadar geçerlidir.
  Adreslerin Mernis sistemine kaydedilmemesi veya tutarsız olması halinde, güncelleme yapılıncaya kadar Çalışma İzni online başvuru sistemi izin vermediğinden başvuru yapılamamaktadır.
 11. Taahhütname:
  Diploma mesleği mühendis olmasına rağmen mühendislik mesleğini yapmayacak mühendisler, mühendislik işi yapmayacağına dair noter onaylı taahhütname aslı vermelidir.
 12. Yüklenici belgesi:
  Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihale açılmış projeleri yapma hakkı kazanmış kuruluşların (konsorsiyumlar dahil) ilgili kurum ve kuruluştan alacakları işi yüklendiklerini tevsik eden belge.
 13. Çalışan Türk Mühendislerin maaş bordroları:
  Mühendislik, mimarlık, müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri kapsamında yabancı uzman çalıştıracak tüzel kişiliklerde, aynı meslekte Türk mühendis/mimar/şehir plancısı istihdam edildiğini ispata dair ücret bordrosu
 14. Özellik arz eden doğrudan yatırımcı belgesi:
  Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı için aşağıdaki şartların en az birini (2013 yılı için) sağlayan şirket veya şube Özellik Arz eden Doğrudan Yabancı Yatırımlar olarak kabul edilmektedir.
  Çalışacak yabancı kilit personel statüsünde olması halinde bu bilgileri sunmalıdır.

  1. Yabancı ortakların toplam sermaye payının en az 1.062.691 olması kaydıyla, şirket veya şubenin son yıl cirosunun en az  79,8 milyon olması,
  2. Yabancı ortakların toplam sermaye payının en az 1.062.691  olması kaydıyla, şirket veya şubenin son yıl ihracatının en az 1 milyon ABD Doları olması,
  3. Yabancı ortakların toplam sermaye payının en az 1.062.691  olması kaydıyla, şirket veya şubede son yıl içinde Sosyal Sigortalar Kurumu’na kayıtlı en az 250 personelin istihdam edilmesi,
  4. Şirket veya şubenin yatırımda bulunacak olması halinde, öngörülen asgari sabit yatırım tutarının en az 26,6 Milyon olması,
  5. Ana şirketin merkezinin bulunduğu ülke dışında en az bir ülkede daha doğrudan yabancı yatırımı bulunması.

Yabancıdan istenecek belgeler

 1. Çalışma Vizesi referans numarası:
  Yabancılar uyruğundan bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Konsolosluğu veya Temsilciliğine çalışma vizesi başvurusu yaparak, başvuru referans numarası alırlar. Bu referans numarası ile çalışma izni başvurusu yapılır.
 2. Fotoğraf: Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet Fotoğraf 
 3. Pasaport sureti:
 4. Bonservis, sertifika:
  Pasaportun işlenmiş tüm sayfaları ve geçerlilik süresine ait sayfalarının Türkçe tercümeli, noter onaylı sureti gereklidir.
  Pasaportun Latin harfleri ile yazılı olmadığı durumda, yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı çevirisi başvuruya eklenir. Yurtdışından gönderilmesi halinde konsolosluk tasdikli olmalıdır.
  Yabancının daha önce çalıştığı yerlerden alacağı referans mektubu başvurunun onaylanma şansını artırır. Yeminli Türkçe tercümesi noter onaylı olmalıdır
  Yurtdışından gönderilmesi halinde konsolosluk onaylı olması zorunludur
 5. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti:
  Yeminli tercüman tarafından Türkçe tercümesi yapılmış noter onaylı sureti, Yurtdışından gönderilmesi halinde konsolosluk tasdiki olması zorunludur.
 6. Atama Yazısı:
  Yabancı Türkiye’ye yurtdışındaki bir kuruluş tarafından gönderiliyorsa yurt dışındaki kuruluş yabancının Türkiye’de çalışacağı kuruluşa atama yazı aslını göndermelidir.
 7. YÖK Denklik Belgesi:
  Mühendis olarak Mesleki hizmetler kapsamında çalışma izni talep eden  yabancının, yurtdışından aldığı Yüksek Öğretim Diplomasının Türkiye Denklik Yönetmeliği’ne uygun olarak alacağı “Diploma veya Geçici Mezuniyet Denklik Belgesi”.
 8. BAĞ-KUR kaydı:
  Çalışacak yabancı şirket Ortağı ise BAĞ-KUR kaydı ve borcu olmadığına dair yazı alınmalıdır.
 9. Yabancı Personel Bir Türk Vatandaşı İle Evli İse:
 10. Türkiye bulunma kanıtı:
  Evlilik cüzdanı Fotokopisi ve Yeni tarihli Vukuatlı Nüfus Örneği Aslı gereklidir.
  Özellik arz eden doğrudan yabancı yatırımlar Kriterlerinden en az birini karşılayan şirketlerde istihdam edilecek kilit personel statüsündeki yabancı şahsın, Türkiye’de kanuni olarak bulunduğunun Emniyet makamlarından alınmış yazı veya Pasaportun vize ve giriş tarihini gösterir kısmının onaylı örneği ibraz edilerek kanıtlanması halinde çalışma izni müracaatı doğrudan Bakanlığa yapılabilmektedir.
  NOT 1- Bakanlık, gerek görülmesi halinde yukarıda belirtilen tüm belgelerin yanı sıra ek belge talebinde bulunabilir.

Süre uzatma ve istenilen belgeler

Önemli Bilgiler

 • Çalışma izninin uzatılması talebinin iznin bittiği tarihten geriye doğru en fazla iki aylık süre içinde yapılması gerekmektedir.
 • Çalışma izninin süresinin bitimi tarihine kadar yapılan uzatma başvuruları değerlendirmeye alınır.
 • Bu süreden sonra yapılan uzatma başvuruları, ilk defa başvuru yapan yabancılara uygulanan esaslara tabidir.
 • Çalışma izni uzatma başvurularında, elektronik başvuruyu takip eden altı işgünü içinde başvuru belgeleri 6 iş günü içinde Bakanlığa teslim edilmelidir.

İşverenden istenecek belgeler

 1. Başvuru dilekçesi:
  İşveren tarafından ıslak kaşeli ve imzalı olmalıdır. 4M uzmanları Online başvuruda ve Bakanlığa dosya tesliminde kullanacaktır.
  Eksik veya hatalı evrakla başvuru yapılması çalışma izninin onaylanması geciktirir. 4M Danışmanlık eksik belge ile başvuru yapılmasını önermez.
 2. Başvuru Formu:
  İşveren ve yabancının bilgilerini kapsayan başvuru formu işveren ve yabancı personel tarafından eksiksiz ve doğru doldurularak imzalanmış olmalıdır.
  Yanlış bilgiler gecikmeye, dosya iadesine veya ret edilmesine sebep olabilir.
  4M Danışmanlık online başvuru yapar. İşveren ve yabancıya barkotlu başvuru formunu imzalattırır. Kuruma başvuru dosyasına ekler.
 3. Belirli süreli iş Sözleşmesi:
  Sözleşme süresi ve görevi:
  Bakanlığın Çalışma İznini onayladığı tarihten başlayarak ( . ) Yıldır ibaresi olmalı ve yabancının yapacağı iş açıkça belirtilmelidir.
  Brüt ücret:
  Yabancı personele verilecek brüt ücretin Bakanlıkça belirtilen en az ücret seviyesinden aşağı olmamak üzere sözleşmede yer almalı ve taraflarca imzalanmalı, firma kaşeli olarak iki takım hazırlanmalıdır.
 4. SGK Pirim Bordrosu:
  Her bir yabancı personel için 5 Türk personel çalışıyor olması yasal zorunluluktur.
  Bu sebeple kurum veya kuruluşta çalışan TC ve yabancı uyruklu personellerin sayısını tespit için son ay SGK prim bordrosu istenmektedir.
 5. SGK kayıt Kontrolü:
  Bakanlık başvuru formunda belirtilen yabancının SGK sigorta sicil numarasını kullanarak Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına girmekte, yabancıya ait sosyal güvenlik yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediği kontrol ederek işlemleri yürütmektedir.
  Yabancı sigortalanmaması, kısmen sigortalanması, SGK borçlarının ödenmemesi süre uzatımı onaylanmasını engeller. Sorumluluk yerine getirilmiş olmak kaydıyla süre uzatımı verilebilir.
 6. Vergi borcu yoktur yazısı:
  Dernek ve vakıflar ile sağlık hizmeti veren kuruluşlar, iktisadi işletme faaliyeti yapıyorlarsa, son aya ait vergi dairesi E-sisteminden alınan vergi borcu olmadığını gösteren belge dökümü alınmalı ve başvuru dosyasına konmalıdır. Vergi Borcu olması halinde çalışma izni onaylanmaz.
 7. Vekaletname:
  Yabancı personeli istihdam edecek işveren adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan kişinin noter onaylı vekâletnamesi gereklidir. İşverene ait e-devlet şifresi ile başvuru yapılması halinde vekâletname gerekmemektedir.
  Önceden alınmış ve süresi geçerli vekaletname varsa kullanılabilir.
 8. Ticaret sicil gazetesi
  Değişiklik olması halinde, kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi olmalıdır.
 9. Mernis sistemine adres kaydı:
  Şirketin adresi ve varsa adres değişikliği tapu, kiralıksa kira kontratı, şirketse ticaret sicil gazetesi sunularak il veya İlçe belediyesi numaratör kayıt bölümünden Mernis adres kaydı veri tabanına ve SGK veri tabanına kaydedilmiş ve adres kayıt yazısı alınmış olmalıdır.
  Bu kayıt adres değişikliği yapılıncaya kadar geçerlidir.
  Adreslerin Mernis sistemine kaydedilmemesi veya tutarsız olması halinde, güncelleme yapılıncaya kadar Çalışma İzni online başvuru sistemi izin vermediğinden başvuru yapılamamaktadır.

Yabancıdan istenecek belgeler

 1. Pasaport sureti:
  Pasaport sureti Pasaportun yeminli mütercim tercümeli ve noter tasdikli, yurt dışından gönderilmesi halinde konsolosluk onaylı olacaktır.
 2. Önceki çalışma izni fotokopisi:
  Önceki çalışma izin belgesi fotokopisi elektronik başvuruda sisteme eklenecektir. Süresi uzatılmış çalışma izin kartı yabancının adresline teslim olarak Bakanlık tarafından gönderilecektir.
 3. Fotoğraf:
  Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet Fotoğraf
 4. Ücret Bordrosu:
  Bakanlık işveren tarafından verilen bordro üzerindeki sosyal güvenlik numarasını kullanarak çalışma süresi içinde yatırılan primleri kontrol edilmekte, yabancının sigortadan çıktığını, devam ettiğini vb. tüm bilgilerini görebilmektedir.
 5. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti:
  Çalışma izni başvuru dosyasında olduğundan 4M Danışmanlık, fotokopisini kullanacaktır.
 6. Yabancı Personel Bir Türk Vatandaşı İle Evli İse:
  Evlilik cüzdanı Fotokopisi ve Yeni tarihli Vukuatlı Nüfus Örneği Aslı gereklidir.
 7. Meslek odası üyelik belgesi:
  Mühendis, mimar ve şehir plancısı olarak çalışma izni verilen yabancıların, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nun 36’ncı maddesine istinaden alması gereken geçici üyelik belgesi. Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.
  NOT: Bakanlık, gerek görülmesi halinde yukarıda belirtilen tüm belgelerin yanı sıra ek belge talebinde bulunabilir

FORMU DOLDURUN

SİZİ ARAYALIM

Sayın Himmet Öztürk; Teşekkür ederiz.
Uzmanlarımız sizinle temasa geçecektir.


Etiketler : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Videolar