Sıkca Sorulan Sorular

SORU: 4817 sayılı Kanun kimleri kapsamaktadır?
CEVAP: 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun Türkiye’de bağımlı ve bağımsız çalışan yabancıları, bir işveren yanında meslek eğitimi gören yabancıları ve yabancı çalıştıran gerçek ve tüzel kişileri kapsar.


SORU: Yabancıların çalışma izinleri hangi makam tarafından verilir?
CEVAP: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bilgi vermek koşuluyla; Serbest Bölgelerde çalışacak yabancılara çalışma izinleri Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünce verilmektedir.

Üniversitelerde görev yapacak yabancı öğretim elemanlarına çalışma izinleri YÖK tarafında verilmektedir.


SORU: Çalışma izinleri harca tabi midir?
CEVAP: Yabancılara verilecek çalışma izin belgeleri harca tabidir. Çalışma izin talebinin Bakanlıkça uygun görülmesi halinde verilecek izin süresine göre harç yatırılması gerekmektedir. Harç tutarları, her yıl yeniden değerleme oranı temel alınarak belirlenmekte ve Resmi Gazetede yayımlanmaktadır.

T.C. dış temsilcilikleri kanalı yapılan çalışma izin başvurularında harçlar çalışma izninin çıkmasını müteakip ilgili dış temsilciliğimize yatırılmaktadır. Harçlardan muaf olan kurumlardan harç talep edilmez.


SORU: Çalışma izni alanlar ikamet izni harcı ödemeli midir?
CEVAP: 6458 sayılı Kanunu ile  “Çalışma izninin ikamet izni sayılması” sağlanmıştır. Çalışma İzni Muafiyet Teyit Belgesi, ikamet izni yerine geçerli olmaktadır.

Çalışma izni veya Çalışma İzni Muafiyet Teyit Belgesi verilen yabancılardan, çalışma izni süresi kadar ikamet izni harcı tahsil edilmektedir.

Çalışma izinleri aynı zamanda ikamet izni yerine geçmekte ve Emniyet veya Göç İdaresinden ayrıca ikamet izni alınması gerekmemektedir.

Olumlu değerlendirilen çalışma izin başvurularında, çalışma izin harcıyla birlikte ikamet izin harcı da Çalışma Bakanlığı tarafından tahsil edilmektedir.

Her iki harcın da ilgili Banka hesabına yatırıldığının tespiti halinde çalışma izni düzenlenmektedir.


SORU: İzin alarak Türk vatandaşlığından çıkmış ve Mavi Kart almaya hak kazanmış bulunanlar çalışma izni almak zorunda mıdır?
CEVAP:  Mavi Kart almış olanlar veya almaya hak kazananlar, yapılacak mesleğin icrasına ilişkin olarak ulusal mevzuatımızdaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve özel kanunlarda yer alan hususlar saklı kalmak koşuluyla, Çalışma izni almalarına gerek bulunmamaktadır.

Bu kapsamda bulunanların çalışma izin talepleri de Bakanlıkça karşılanmamaktadır.


SORU: Yabancı Çalışma İzinlerini denetleme görevi kime verilmiştir?
CEVAP: Bakanlık iş müfettişleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişleri tarafından denetlenir. Denetim sonuçları Bakanlığa bildirilir. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tutanak ve raporlara göre Kanunda öngörülen idari para cezası ve diğer yaptırımları uygulamaktadırlar.


SORU: Çalışma izni olmaksızın çalıştığı tespit edilen yabancılar ve işverenleri hakkında hangi işlemler uygulanır?
CEVAP: Yabancının kaçak çalışması halinde, durum bir tutanakla tespit edilerek, yabancı ve yabancıyı çalıştıran işveren veya işveren vekillerine Kanunun para cezalarının uygulanması için tutanağın bir örneği Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine gönderilmektedir.

İl Müdürlükleri, gönderilen tutanaklar çerçevesinde işveren ve yabancı şahıslar hakkında uygun olan idari yaptırımları uygular.

Denetlemeler sırasında kaçak çalıştığı belirlenen yabancıların Türkiye’ye girişi, pasaport, vize ve ikamet izni konuları tetkik edilerek, durumları yasal olmayanların sınırdışı işlemleri Emniyet makamlarınca yürütülmektedir.


SORU: Çalışma izni olmaksızın çalıştığı tespit edilen yabancılar ve işverenlere idari para cezası uygulanır mı?
CEVAP: Kaçak çalıştığı belirlenen yabancılara ve işverenlere idari para cezası uygulanmakta olup, fiillerin tekrarı halinde idari para cezaları bir kat artırılarak uygulanmaktadır.

Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için ayrı ayrı olmak üzere idari para cezası uygulanır.

Çalışma izni olmaksızın bir işverene bağımlı veya bağımsız olarak çalışan yabancıya da ayrıca idari para cezası verilir.

Kaçak yabancı çalıştıran işverenlere, yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılama zorunluluğu da getirilmiştir.


SORU :Çalışma izni olmaksızın çalıştığı tespit edilen yabancılar hakkında uygulanan idari para cezası para cezasının ödenmemesi halinde hangi müeyyide uygulanır?
CEVAP: İdari para cezasının ödenmemesi durumunda, cezanın ülkeye girişte tahsil edilebilmesi ve ödeme yapılmadan yabancıların ülkemize alınmamaları amacıyla, bu yabancılar Emniyet makamlarınca tahdit programı kapsamına alınmaktadır.


ÇALIŞMA İZİN BAŞVURUSU

SORU: Yurtdışından başvuruda izlenecek yol nasıldır?
CEVAP: Yabancılar, yurt dışından çalışma izni için başvurularını, uyruğunda bulundukları veya daimi ikamet ettikleri ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine yaparlar.

Temsilcilikler, çalışma izin talebine ilişkin olabilecek değerlendirmeleri ile birlikte bu başvuruları doğrudan Bakanlığa iletirler.

Türkiye Cumhuriyeti temsilcilikleri ve Bakanlık, yurt dışından yapılacak çalışma izni başvuruları ile ilgili işlemleri elektronik ortamda yürütür.

Başvuru sırasında istenilen belgeler, yabancının temsilciliğe başvuru tarihini takip eden on işgünü içerisinde yapılacak elektronik başvurunun ardından işverenince Bakanlığa intikal ettirilir.

Çalışma izin başvurularının elektronik ortamda yapılması zorunludur. Bu kapsamda elektronik ortamda yapılan ve sistem tarafından kabul edilerek onaylanan çalışma izin başvurularının geçerli olabilmesi için internet ortamında alınan barkodlu başvuru formu çıktısının yabancı ve işveren tarafından kağıt ortamında imzalanarak istenen belgelerle birlikte Yurtdışı temsilciğimize yapılan başvuruyu takip eden on işgünü içerisinde şahsen veya posta ile Bakanlığa teslimi gerekmektedir.


SORU: Dış Temsilciliklerimize Yapılan Çalışma İzni ve Çalışma Vizesi Başvuruları sonrasındaki süreç nasıl işler?
CEVAP: Yurtdışından yapılan çalışma izni ve vize başvuruları Dışişleri Bakanlığı kanalı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığına (Emniyet Genel Müdürlüğü) eş zamanlı olarak gönderilir.

Bu taleplere ilişkin olarak, Dışişleri Bakanlığının teleks mesajının tarihi esas alınarak, 15 gün içerisinde İçişleri Bakanlığından olumsuz bir cevap alınmadığı takdirde, çalışma izni ve çalışma vizesi hakkındaki görüşü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca olumlu kabul edilir ve çalışma izin belgesi düzenlenir.


SORU: Yurtiçinden Yapılacak Çalışma İzin Başvuruları Nasıl Yapılacaktır?
CEVAP: Yurtiçinden yapılacak başvurular; Türkiye’de öğrenim amacıyla verilen ikamet izinleri hariç, herhangi bir sebebe istinaden en az “altı ay” süreli ikamet tezkeresi almış ve bu süresi sona ermemiş olan yabancılar veya bunların işverenleri, başvurularını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapabilirler.

Çalışma izin başvurularının elektronik ortamda yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda elektronik ortamda yapılan ve sistem tarafından kabul edilerek onaylanan çalışma izin başvurularının geçerli olabilmesi için internet ortamında alınan barkotlu başvuru formu çıktısının yabancı ve işveren tarafından kağıt ortamında imzalanarak Yönetmelik ekinde belirlenen diğer belgelerle birlikte elektronik başvurunun onaylanmasını takip eden altı işgünü içerisinde şahsen veya posta ile Bakanlığa teslimi gerekmektedir.

Ayrıca, turistik vize ya da çalışma amacı dışındaki vizelerle veya iki ülke arasındaki vize muafiyeti programı ve diğer vize kolaylıklarından yararlanarak Türkiye’ye gelmiş olan ve ikamet tezkeresi olmayan yabancıların, çalışma izni için yurt içinden başvuruları kabul edilmemektedir.


SORU: Çalışma izin başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması nasıl yürütülmektedir?
CEVAP: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, gerekli hallerde ilgili Bakanlık ve mercilerin görüşlerini de almak suretiyle çalışma izni başvurusunu sonuçlandırır.

Usulüne uygun olarak yapılan çalışma izni başvuruları, belgelerin tam ve eksiksiz olması kaydıyla Bakanlık tarafından en geç otuz gün içinde sonuçlandırılır.

Başvurunun eksik evrak ile yapıldığının Bakanlıkça tespiti halinde, eksik evrakların tamamlanması istemiyle başvuru sahibine bilgi verilir. Otuz günlük belge düzenleme süresi eksik evrakların Bakanlığa intikal ettiği tarih itibariyle başlar.

Bakanlık çalışma izin başvurusuna ilişkin (olumlu veya olumsuz) kararını, yurt dışından yapılan başvurularda; başvuruyu yapan yabancıya bildirmek üzere (Dışişleri Bakanlığı kanalıyla) ilgili T.C. dış temsilciliğine de bildirir. Yurtiçinden yapılan başvurularda ise yabancıya veya işverene bildirilir.


SORU: Çalışma izin taleplerinin reddedilmesi halinde itiraz merci neresidir?
CEVAP: Çalışma izni verilmesi veya uzatılması talebinin reddedilmesi, çalışma izninin iptal edilmesi ya da çalışma izninin geçerliliğinin kaybedilmesine ilişkin Bakanlıkça verilecek kararlara karşı, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde itiraz edilebilir. İtirazın Bakanlıkça reddedilmesi hallerinde idarî yargı yoluna başvurulabilir.


SORU: Çalışma izin talebimiz reddedildi, yeniden başvuru yapabilir miyiz?
CEVAP: Bir işyeri, işletme veya meslek için çalışma izin talebi reddedilen yabancı için, aynı işyeri, işletme veya aynı meslek için izin talebinin reddedildiği tarihten itibaren bir yıl geçmeden yeniden izin talebinde bulunulamamaktadır. Bu bir yıl içerisinde aynı işyeri, işletme veya aynı meslek için izin talebinde bulunulması halinde talep reddedilmektedir.


SORU: Yabancılara kaç türlü çalışma izni düzenlenmektedir?
CEVAP: 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanuna göre, Yabancılara 3 farklı türde çalışma izni düzenlenebilmektedir.1-Süreli çalışma izni 2-Süresiz çalışma izni; 3-Bağımsız çalışma izni;


SORU: Süreli çalışma izni nedir?
CEVAP:  Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, iş piyasasındaki durum, çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür değişiklikleri dikkate alınarak, yabancının iş sözleşmesinin veya işin süresine göre, belirli bir işletme ve belirli bir meslekte çalışmak üzere en çok bir yıl süreyle verilmektedir.

Bir yıllık kanuni çalışma süresinden sonra; aynı işyeri veya aynı işletme ve aynı meslekte çalışmak üzere çalışma iznin süresi en fazla “iki yıl” daha uzatılabilir. Üç yıllık kanuni çalışma süresinin sonunda, aynı meslekte ancak bu defa dilediği işverenin yanında çalışmak üzere çalışma İzninin süresi en fazla “üç yıl” daha uzatılabilir.


SORU: Süresiz çalışma izni nedir? (4817 sayılı Kanun Md. 6)
CEVAP: Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, Türkiye’de en az “sekiz yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet eden veya toplam “altı yıllık” kanuni çalışması olan yabancılara, iş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler dikkate alınmaksızın ve belirli bir işletme, meslek, mülki veya coğrafi alanla sınırlandırılmaksızın verilebilir.

Yabancının en az sekiz yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olması koşulunun yerine getirildiği Emniyet makamlarından alınacak belge ile kanıtlanır. Bu belge diğer belgelerle birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına süresiz çalışma izni başvurusu sırasında iletilir.

Yabancının en az “sekiz yıl” kanuni kesintisiz ikamet etmiş olması koşulunun yerine getirilip getirilmediği değerlendirilirken, öğrenimde geçen süreler dikkate alınmaz. Ancak, yabancının beraberinde Türkiye’ye gelerek, yabancı ile birlikte ikamet eden, aynı zamanda öğrenim gören eş ve çocuklarının öğrenim süreleri ikametten sayılır.

Yabancının toplam “altı yıllık” kanuni çalışmasının bulunması koşulunun yerine getirildiği hususu ilgili mercilerden alınacak belge ile kanıtlanır ve bu belge diğer belgelerle birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına süresiz çalışma izni başvurusu sırasında iletilir.

Süresiz çalışma izni verilen yabancıların ikamet izin süreleri, yabancıların ikamet ve seyahatlerine ilişkin mevzuata göre İçişleri Bakanlığınca belirlenir. Süresiz çalışma izni, kapsamında bir değişiklik olmadığı sürece, ikamet izin sürelerine bağlı olarak kullanılır.

Emniyet makamlarınca, süresiz çalışma iznine istinaden verilen ikamet izin sürelerinin uzatılmaması halinde, Bakanlığa bilgi verilir. Süresiz çalışma izni, ikamet izin sürelerine bağlı olarak kullanılır.

Süresiz çalışma izni alan yabancının çalıştığı işyerinin veya işyeri adresinin değişmesi halinde, Kanunun 18 inci maddesi uyarınca en geç onbeş gün içerisinde durum Bakanlığa bildirilir.

Bakanlık gönderilen bilgi ve belgelere göre mevcut süresiz çalışma izin belgesinde gerekli değişiklikleri yaparak ilgili mercilere bildirir.


SORU: Bağımsız çalışma izni nedir? (4817 sayılı Kanun Md. 7)
CEVAP: Bağımsız çalışacak yabancılara Türkiye’de en az “beş yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olmaları, çalışmalarının, ekonomik kalkınma açısından katma değer yaratması ve istihdam üzerinde olumlu etki yapacak olması koşulu ile verilebilir.

İstihdam üzerindeki etkinin belirlenmesinde ilgili mercilerin görüşleri de dikkate alınır. Bağımsız çalışacak yabancının en az “beş yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olması koşulunun yerine getirildiği Emniyet makamlarından alınacak belge ile kanıtlanır.

Bu belge diğer belgelerle birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağımsız çalışma izni başvurusu sırasında iletilir. Yabancının en az “beş yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olması koşulunun yerine getirilip getirilmediği değerlendirilirken, öğrenimde geçen süreler dikkate alınmaz. Diğer taraftan, yabancının beraberinde Türkiye’ye gelerek, yabancı ile birlikte ikamet eden, aynı zamanda öğrenim gören eş ve çocuklarının, öğrenim süreleri ikametten sayılır.

Bağımsız çalışma izni verilen yabancıların ikamet izin süreleri, yabancıların Türkiye’de ikamet ve seyahatlerine ilişkin mevzuata göre İçişleri Bakanlığınca belirlenir. Bağımsız çalışma izni, işin mahiyeti değişmediği sürece yabancı tarafından ikamet izin sürelerine bağlı olarak kullanılır.

Emniyet makamlarınca, bağımsız çalışma iznine istinaden verilen ikamet izin sürelerinin uzatılmaması halinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bilgi verilir. Bağımsız çalışma izninin değerlendirilmesinde dikkate alınmak üzere; yabancının faaliyetinin, ulusal ekonomiye sağlayacağı katkı ve yabancının icra edeceği faaliyet için yeterli miktarda gelire sahip olduğunu kanıtlayan belgeler, diğer belgelerle birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletilmesi istenebilir.

Bağımsız çalışma izini verilmesi uygun bulunan yabancıya, bağımsız çalışabileceğine ilişkin “Bağımsız Çalışma İzni Müracaat Belgesi” verilir. Bu belge, verildiği tarihten itibaren “üç ay” süreyle geçerlidir. Yabancıya, işyerini kurmasının ardından, ticaret sicil kaydını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ibraz etmesi halinde bağımsız çalışma izni verilebilir.


SORU: İstisnai hallerdeki Çalışma izinleri (4817 sayılı Kanun 8. madde)
CEVAP: Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe;

a)    Bir Türk vatandaşı ile evli olan ve eşiyle Türkiye’de evlilik birliği içinde yaşayan veya evlilik birliği en az üç yıl sürdükten sonra sona ermiş olmakla birlikte Türkiye’de yerleşmiş olan yabancılar ile bunların Türk vatandaşı eşinden olan çocuklarına,

b)    403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 19, 27 ve 28 inci maddeleri çerçevesinde Türk Vatandaşlığını kaybedenler ve bunların füruuna,

c)    Türkiye’de doğan veya kendi millî kanununa, vatansız ise Türk mevzuatına göre rüşt yaşını doldurmadan Türkiye’ye gelen ve Türkiye’de meslek okulu, yüksek okul veya üniversiteden mezun olan yabancılara,

d)    2510 sayılı İskân Kanununa göre muhacir, mülteci veya göçebe olarak kabul edilen yabancılara,

e)    Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşları ile bunların Avrupa Birliği üyesi ülkelerin vatandaşı olmayan eş ve çocuklarına,

f)    Yabancı devletlerin Türkiye’deki büyükelçilikleri ile konsolosluklarında ve uluslararası kuruluşların temsilciliklerinde görevli diplomat, idarî ve teknik personelin hizmetinde çalışanlar ile karşılıklılık ilkesi çerçevesinde olmak ve görev süresiyle sınırlı kalmak üzere Türkiye’de bulunan büyükelçilikler, konsolosluklar ve uluslararası kuruluşların temsilciliklerinde görevlendirilen diplomatların ve idarî ve teknik personelin eş ve çocuklarına,

g)    Bilimsel ve kültürel faaliyetler amacıyla bir ayı aşan ve sportif faaliyetler amacıyla dört ayı aşan süre ile geçici olarak Türkiye’ye gelecek yabancılara,

h)    Kanunla yetki verilen Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşme veya ihale usulleriyle mal ve hizmet alımı, bir işin yaptırılması veya bir tesisin işletilmesi işlerinde çalıştırılacak kilit personel niteliğindeki yabancılara, Bu Kanunda öngörülen sürelere tâbi olmaksızın çalışma izni verilebilir. 


SORU: Çalışma izinleri nasıl uzatılır?
CEVAP: Çalışma izninin uzatılması talebi, istenen belgelere önceki çalışma izin belgesinin aslının da eklenmesi suretiyle, yabancı veya işvereni tarafından doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapılır.

Çalışma izni ve süre uzatım başvurularının öncelikle elektronik ortamda yapılması zorunludur.

Bu kapsamda elektronik ortamda yapılan ve sistem tarafından kabul edilerek onaylanan çalışma izni veya süre uzatım başvurularının geçerli olabilmesi için internet ortamında alınan barkodlu başvuru formu çıktısının yabancı ve işveren tarafından kağıt ortamında imzalanarak Yönetmelik ekinde belirlenen diğer belgelerle birlikte internet üzerinden yapılan başvurunun onaylanmasını takip eden altı işgünü içerisinde şahsen veya posta ile Bakanlığa teslimi gerekmektedir.

Bakanlıkça verilmiş bir çalışma izninin süresinin uzatılabilmesi için; mevcut çalışma izninin bittiği tarihten geriye doğru en fazla iki aylık sürede olmak kaydıyla, izin süresi sona ermeden uzatma başvurusunda bulunulması gerekmektedir.

Çalışma izninin uzatılması halinde, uzatılan çalışma izninin başlangıç tarihi, süresi biten çalışma izninin sona erdiği tarihtir.

Çalışma izninin süresinin bitiminden itibaren en geç onbeş gün içinde yapılan uzatma başvuruları da değerlendirmeye alınmaktadır.

Onbeş günlük bu süreden sonra yapılan uzatma başvuruları, ilk defa başvuru yapan yabancılara uygulanan esaslara tabidir.


SORU: Çalışma izni uzatma başvurusunun sonuçlanmasına kadar geçen süreçte yabancı şahıs çalışmaya devam edebilir mi?
CEVAP: Çalışma izni uzatma başvurusu bulunan yabancılar, çalışma izin süresinin sona erdiği tarihten itibaren kırkbeş günü geçmemek ve yaptığı işin mahiyeti değişmemek kaydıyla aynı işyeri ve meslekte çalışmaya devam edebilir.

Bu süre içerisindeki çalışma kanuni çalışma olarak kabul edilir ve yabancının, ilgili mercilerin ve işverenin yükümlülükleri aynı şekilde devam eder. Uzatma başvurusu bulunanlar elektronik ortamda İçişleri Bakanlığına bildirilir.


SORU : Türkiye’de Bulunan Büyükelçilik veya Konsolosluklar Bünyesinde Faaliyet Gösteren Okullardaki Yabancı Öğretmenler, Kültür Kurumlarında Görevlendirilenler İle Din Kurumlarında Görev Alacak Yabancıların Çalışma İzinleri nasıl verilir?
CEVAP: Türkiye’de bulunan büyükelçilik veya konsolosluklar bünyesinde faaliyet gösteren okullardaki yabancı öğretmenlere, Bakanlıkça ayrıca çalışma izni düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

Bu kapsamdaki yabancılar, Dışişleri Bakanlığı kanalıyla yapılan başvuruları üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen çalışma amaçlı ikamet tezkeresi ile görev yapmaktadırlar.


SORU: Ülkemizde çalışacak yabancılar her türlü mesleği icra etme hakkına sahip midir?
CEVAP: Yabancıların çalışma hayatına sınırlama getiren ve halen yürürlükte olan Kanunlar bulunmaktadır. Süreli, süresiz ve bağımsız çalışma izni verilenler ile muafiyet kapsamındaki yabancıların özel Kanunlarında yer alan ve sadece Türk vatandaşlarına hasredilmiş bulunan iş ve mesleklerde çalışmaları mümkün bulunmamaktadır.

Tıklayınız > Yabancılara çalışma izni verilemeyen meslek ve görevler 


SORU: Çalışma izni almalarına gerek bulunmayan (Muaf olan) yabancılar kimlerdir?
CEVAP: Çalışma izninden muaf tutulan yabancıların (özel kanunlarda belirlenen hükümler saklı kalmak ve yabancı ile işverenin diğer kanunlardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmeleri kaydıyla) çalışma izni almalarına gerek bulunmamaktadır.

Yabancıların hangi hallerde ve ne kadar süreler ile çalışma izninden muaf tutuldukları anılan Yönetmeliğin 55. maddesinde yer almaktadır.


SORU: Çalışma izninden kimler muaf tutulmaktadır?
CEVAP: (1) Özel kanunlarda belirlenen hükümler saklı kalmak ve yabancı ile işverenin diğer kanunlardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmeleri kaydıyla;

a)    Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerle çalışma izninden muaf tutulanların,

b)    Daimi ikametgahları yurt dışında olup bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetler amacıyla bir aydan az, sportif faaliyetler amacıyla dört aydan az süre ile geçici olarak Türkiye’ye gelecek yabancıların,

c)    Türkiye’ye ithal edilen makine ve teçhizatın montajı, bakım ve onarımı, kullanımına ilişkin eğitiminin verilmesi veya teçhizatı teslim almak veya Türkiye’de arızalanan araçların tamiri amacıyla; Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren üç ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak koşuluyla gelenlerin,

d)    Türkiye’den ihraç edilen ya da Türkiye’ye ithal edilen mal ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin eğitim amacıyla Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren üç ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak koşuluyla Türkiye’de bulunanların,

e)    Belgeli turizm işletmelerinin sınırları dışında faaliyette bulunacak fuar ve sirklerde gösteri ve benzeri görevli olarak Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren altı ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak koşuluyla bulunanların,

f)    İki yılı geçmemek ve eğitim süresiyle sınırlı olmak üzere durumunu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlayarak üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi ve görgülerini artırmak üzere gelen yabancıların,

g)     Sosyo-kültürel ve teknolojik alanlar ile eğitim konularında altı ayı aşmayan bir sürede Türkiye’ye önemli hizmet ve katkı sağlayabilecekleri ilgili mercilerce bildirilenlerin,

h)    Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının (Ulusal Ajans) yürüttüğü programlar kapsamında gelecek yabancıların program süresince,

i)     Kapsamı ve süresi konusunda Bakanlık, İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı ile Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının mutabakata vardığı uluslararası stajyer öğrenci programları çerçevesinde staj görecek yabancıların,

j)     Görev süresi sekiz ayı geçmemek kaydıyla Türkiye’ye gelen tur operatörü temsilcisi yabancıların,

k)    Türkiye Futbol Federasyonunca veya Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce talepleri uygun bulunan yabancı futbolcular ile diğer sporcu ve antrenörlerin sözleşmeleri süresince,

l)     Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme’nin I/10 Kuralına göre devletlerle yapılan ikili protokoller gereği, ilgili idareden “Uygunluk Onayı Belgesi” almış Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı ve kabotaj hattı dışında çalışan gemilerde görev yapan yabancı gemiadamlarının,

m)  Türkiye Avrupa Birliği Mali İşbirliği Programları kapsamında yürütülen projelerde görevlendirilen yabancı uzmanların, görevleri süresince, çalışma izni almalarına gerek bulunmamaktadır.

(2) Mesleki hizmetler kapsamında olup, muafiyet hükümlerine tabi yabancı mimar, mühendis ve şehir plancılarının, hizmet sürelerinin bir ayı aşması durumunda akademik ve mesleki yeterliliğini tamamlayarak Bakanlıktan çalışma izni alması, ilgili meslek kuruluşuna geçici üye olması ve ulusal kurum ve kuruluşların uygulamalarına uyması zorunludur.

(3) Muafiyet süreleri uzatılamaz.

Ayrıca birinci fıkranın (b), (c), (ç), (d), (f) ve (h) bentleri kapsamındaki yabancılar, bir takvim yılı içinde muafiyet hükümlerinden sadece bir kez yararlanır. Ancak, bu haktan yararlanabilmek için yabancının daha önce aynı amaçla almış olduğu ikamet tezkeresinin bitiş tarihinden itibaren üç ay geçmiş olması şartı aranır.

Muafiyet sürelerinden daha fazla çalışılacak olunması durumunda Bakanlıktan çalışma izni alınması zorunludur.
(4) Bu maddede sayılan yabancılar, 6458 sayılı kanuna göre, amaçlarına uygun vize ile giriş yaparak yasada belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere yasal çalışma yapabilirler.

Giriş vizeleri tek girişli olanlar, 90 günlük çalışma süresi içinde Türkiye’den çıkış yapamazlar. Çıkmaları halinde vizeleri geçersiz duruma düşer. Yeniden izin talep edebilmeleri için takip eden takvim yılını beklemeleri ve önceki iznin bitiş tarihinden itibaren 3 ay geçmiş olması gerekir.

Çoklu giriş ve çıkış yaparak Muafiyet hükümlerinden yararlanacak yabancılar, emniyet müdürlüklerine başvuru yaparak amaçlarına uygun ikamet izni almalıdırlar.

Yabancılarla ilgili sosyal güvenlikle ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi zorunludur. Bu madde kapsamında tezkeresi düzenlenen yabancıların kimlik bilgileri ile çalışacakları işyerlerinin unvan ve Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri sicil numaraları Emniyet makamları tarafından her ay Bakanlığa bildirilir.


SORU: Muafiyet kapsamında ülkeye gelen yabancıların bildirim zorunluluğu var mıdır?
CEVAP: Yabancılar, geliş amaçlarını, ne kadar süre ile ve nerede kalacaklarına ilişkin bilgileri, bulundukları yerin Emniyet makamlarına bildirirler. Bu bildirimlerde şahsi başvuru zorunluluğu yoktur.

Emniyet makamları, ibraz edilen belgelerin yeterli olmadığı kanaatine varması halinde gerek yabancının kendisinden gerekse işverenden ek bilgi ve belge talebinde bulunabilir. Talebin tutarlı olmadığının veya işin süresinin muafiyet süresi olarak öngörülen süreleri aşacağının anlaşılması durumunda, yabancının muafiyet kapsamındaki faaliyetlerine ilgili valiliklerce izin verilmemektedir.

Muafiyet kapsamında yer alan söz konusu yabancılara vize veya vize muafiyet süreleri yeterli ise muafiyet olarak öngörülen süreler içinde ikamet tezkeresi verilmez. Vize süreleri yeterli olmayanlara ise muafiyet süreleri aşılmamak kaydıyla ikamet tezkereleri resen tanzim edilmektedir.


SORU: Muafiyet kapsamında bulunan yabancılara ilişkin sosyal güvenlik yükümlülükleri var mıdır?
CEVAP: Muafiyet hükümlerinden yararlanacak yabancılar için çalışma izni düzenlenen yabancılar da olduğu gibi sosyal güvenlikle ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi zorunludur.


SORU : Çalışma izni verilen yabancıların sosyal güvenlik kaydı nasıl yapılacaktır?
CEVAP: 03.05.2014 tarih ve 28989 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik uyarınca;

Yabancı uyruklu kişilerin, çalışma izin belgesindeki izin başlangıç tarihinden itibaren 30 gün içinde ya da çalışma izin belgesinin işverene tebliğ tarihi ile çalışma izin tarihinin farklı olması halinde çalışma izin belgesinin işverene tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan bildirimlerinin süresinde yapılmış sayılacağı öngörülmüştür.


SORU: Hangi yabancılar için Türkiye’de ayrıca sosyal güvenlik primi ödenmeyecektir?
CEVAP: Mütekabiliyet esasına dayalı olarak uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülke uyruğunda bulunan yabancılardan sigorta primlerinin kendi ülkesinde ödenmeye devam ettiğini kanıtlayanlar, Sözleşmelerde öngörülen süreler kadar Türkiye’de sosyal güvenlik yükümlülüklerinden muaftırlar.


SORU: Yabancı adına çalışma izni düzenlenmesini müteakip bildirim yükümlülükleri nelerdir?
CEVAP: Yabancı çalıştıran işverenler yabancının çalışmaya başladığı tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde durumu Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler.

·    Çalışma izninin verildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde yabancının çalışmaya başlamaması halinde, bu sürenin bitiminden itibaren en geç on beş gün içerisinde işverenler durumu Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler.

Bağımsız çalışan yabancılar, çalışmaya başladıkları tarihten ve çalışmanın bitiminden itibaren en geç on beş gün içerisinde durumu Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler.

Çalışma izni verilen yabancının herhangi bir nedenle hizmet akdinin sona ermesi halinde bu akdin sona erdiği tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde işverenler durumu Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler.

Yukarıda belirtilen bildirim yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için ayrı ayrı idarî para cezası verilir.


SORU : Ev hizmetlerinde hangi hallerde yabancı çalıştırılmasına izin veriliyor, koşulları nelerdir?
CEVAP: Ev hizmetlerinde yabancı uyruklu personel çalıştırmak istenen yabancılar için kısıtlamalar getirilmiştir.

Yaşlı ve hasta bakımı ile küçük çocuğu bulunanlar dışında konutlarda yabancı personele çalışma izni verilmemektedir.

Sağlık raporu: Bakım gerektirecek hastalığının bulunduğunun sağlık raporu ile kanıtlanması zorunludur.

Ciddi bakım gerektiren haller dışında erkek yabancılara konutlarda çalışma izni verilmemektedir.


SORU : Bir yabancı ile anlaştık, çalışma izni bulunuyor, bu izinle çalıştırabilir miyiz?
CEVAP: Yabancılara çalışma izinleri belirli bir işyeri veya konutta çalışmak üzere verilmekte olup, yabancının bu işyerinden ayrılması halinde izin geçerliliğini yitirmektedir. Bir işverenin yanında çalışma izni bulunan bir yabancının aynı izinle başka bir işyerinde çalışabilmesi mümkün bulunmadığından, yeni işvereninin Bakanlığa çalışma izin başvurusunda bulunarak kendi işyerinde çalıştırmak üzere yeni bir çalışma izni alması gerekmektedir.

Yeni işverenin bu yabancıya ilişkin çalışma izin talebinin Bakanlıkça olumlu değerlendirilmesi halinde eski çalışma izni iptal edilir.


SORU: Çalışma izni aldığımız yabancı şahsın işe başlamaması veya başladıktan sonra işten ayrılması halinde çalışma izni iptal işlemi nasıl yapılacaktır?
CEVAP: Çalışma izinlerinin iptali işveren tarafından internetten sistem üzerinden yapılacaktır.

İptal talebi işveren veya vekili tarafından imzalanmış  dilekçenin  (dilekçede ayrılış tarihi ve nedeni mutlaka belirtilecektir.)  pdf. belgesi olarak sisteme yüklenmesi halinde işleme alınacaktır.

İptal Başvuruları e-devlet şifresi ile sisteme girilerek; Başvuru İşlemleri menüsü Başvuru Takip seçeneği, Başvuru Durum Görüntüle – izin İptal Talebi” butonuna tıklanarak yürütülecektir.


SORU: Evrakların Bakanlığa gönderilme süresi kaç gündür?
CEVAP:  Yurtiçinden Bakanlığa yapılacak çalışma izin başvurularının elektronik ortamda yapılması ve kağıt ortamında imzalanarak Yönetmelik ekinde belirlenen diğer belgelerle birlikte elektronik başvurunun tamamlanmasını takip eden altı işgünü içerisinde şahsen veya posta ile ulaştırılması gerekmektedir.

Dış temsilciliğimiz kanalıyla yapılan başvurularda ise; temsilciliğimize yapılan başvuruyu takip eden 10 işgünü içinde Türkiye’deki işveren kurumun söz konusu yabancıyı çalıştırmak üzere internet üzerinden elektronik çalışma izin başvurusu yapması ve yine aynı
10 işgünü içinde gerekli evrakları Bakanlığa ulaştırması gerekmektedir.


SORU: Yabancı yurtdışından başvurusunu yaptı, sisteme girmek için 10 iş günü süreyi geçirdik, ne yapmalıyız?
CEVAP: Bu durumda yurtdışı başvurusunun yenilenmesi, yeni bir referans numarası alınması ve izleyen 10 işgünü içinde elektronik başvurunun yapılarak ıslak imzalı evrakların Bakanlığa ulaştırılması gerekmektedir. Ancak önceki yurtdışı başvuru tarihinden itibaren 30 gün geçmeden yeni bir yurtdışı başvurusu yapılamamaktadır.


SORU: Turistik vize ile ülkemizde bulunan bir yabancı için yurtiçinden çalışma izin başvurusu yapabilir miyiz?
CEVAP: Turistik vize ile ülkemizde bulunan yabancılar için yurtiçinden başvuru yapılamamaktadır. Öğrenim amacıyla verilenler hariç en az 6 ay süreli ikamet izni bulunan yabancılar için yurtiçi başvuru yapılabilmektedir.


SORU: Kanuna göre istisnai hal kapsamında olan yabancılar kimlerdir ve İstisnai halin kapsamı nedir?
CEVAP: 4817 sayılı Kanunun 8’inci maddesinde sıralanan yabancılara bu Kanunda öngörülen sürelere tabi olmaksızın çalışma izni verilebileceği öngörülmekte olup, yabancıların istisnai haller kapsamında bulunması çalışma izninden muafiyet anlamına gelmemektedir.


SORU: Bir yabancı çalıştırmak için 5 Türk vatandaşı çalıştırılması zorunlu mudur?
CEVAP: 4817 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 13’üncü maddesine dayanılarak Bakanlıkça değerlendirme kriterleri belirlenmiştir. Buna göre, çalışma izni talep edilen işyerinde her bir yabancı için en az beş Türk vatandaşının istihdamı zorunludur.


SORU: Yabancı şirket ortağı için çalışma izin başvuru yapıyoruz, 5 Türk vatandaşı istihdamı şartını sağlamamız zorunlu mudur?
CEVAP: 4817 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 13’üncü maddesine dayanılarak Bakanlıkça değerlendirme kriterleri belirlenmiştir. Buna göre, çalışma izni talep edilen işyerinde her bir yabancı için en az beş Türk vatandaşının istihdamı zorunludur. İzin isteyen yabancının şirket ortağı olması halinde beş kişilik istihdam şartı, Bakanlıkça verilecek bir yıllık çalışma izninin son altı ayı için aranır.


SORU: Turizm sektöründe çalışan bir işyeriyiz, 5 Türk vatandaşı istihdamı şartını sağlamamız zorunlu mudur?
CEVAP: Turizm işletmelerinde çalıştırılan yabancı personelin miktarı toplam personelin % 10’unu geçememektedir. Bu oran Kültür ve Turizm Bakanlığınca % 20’ye kadar artırılabilmektedir. Dolayısıyla çalışma izni talep edilen her bir yabancı için en az beş Türk vatandaşının istihdamı zorunludur.


SORU: Doğrudan yabancı yatırım şartlarına uymaktayız, 5 Türk vatandaşı istihdamı şartı bizim için de sağlanmalı mıdır?
CEVAP: Özellik arzeden doğrudan yabancı yatırımlar kriterlerini karşılayan işletmelerde kilit personel konumundaki ilk yabancının çalışma izin talebi değerlendirilirken 5 Türk vatandaşı istihdamı aranılmamaktadır.


SORU: Yabancıya ödeyeceğimiz ücretler hakkında bilgi alabilir miyim?
CEVAP: Çalışma izni talep edilen yabancılara yapacakları meslek ve görevlere uygun olarak en az ücretler belirlenmiştir.

Tıklayınız: Çalışma izni verilmesinde Bakanlık değerlendirme kriterleri


SORU: Yabancı uyruklu doktorum. Türkiye’de doktor olarak çalışabilir miyim?
CEVAP: 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yabancı doktorların Türkiye’de çalışabilmelerine imkan sağlanmış olup, yabancı uyruklu doktor istihdam edecek özel sağlık kuruluşları Sağlık Bakanlığından (İl Sağlık Md.) almış olduğu ön izin (mesleki yeterlilik) belgesi ile birlikte Bakanlığa çalışma izin başvuru yapmakta ve talebi uygun bulunanlara çalışma izni düzenlenmektedir.

Çalışma izni istenilen yabancının yurtdışındaki tıp fakültelerinden mezun olması halinde diploma denklik belgesi ibrazı zorunludur.


SORU: Yabancıyım, Türkiye’ de okuyorum, zorunlu stajım var, çalışma izni almak zorunda mıyım?
CEVAP: Üniversite eğitimi gereği yapılması zorunluluk arz eden stajlar için çalışma izni alınmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak bu durumda ilgili Üniversite veya Fakülteden alınacak konuya ilişkin resmi bir yazının bulunması gerekmektedir.


SORU: Yabancı şirket ortakları, Türkiye’de oturacaklar, sadece imza yetkilerini kullanacaklar yine de çalışma izni almaları gerekir mi?
CEVAP: Türkiye’de ikamet eden veya edecek limited şirket ortağı yabancılar ile anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesi olan yabancılar için Bakanlıktan çalışma izni alınması gerekmektedir.

Ayrıca, limited şirket müdürü yabancıların Türkiye’de ikamet etsin veya etmesin Bakanlıktan çalışma izni alması gerekmektedir


SORU: Bir yabancıyı part-time (kısmi süreli) çalıştırmak istiyoruz. Nasıl bir yol izlemeliyiz?
CEVAP: Çalışma izni alınan yabancılar için Bakanlığa beyan edilen ücret üzerinden sosyal güvenlik primlerinin tam olarak ödenmesi gerekmektedir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmesi koşuluyla yabancılar part-time (kısmi süreli) çalışabilirler.


SORU: Çalışma izni olan bir yabancının işyerinin unvanının veya adresinin değişmesi durumunda çalışma izni iptal edilir mi?
CEVAP: İşyerinin ticaret unvanının değişmesi veya işyerinin başka bir adrese nakli halinde durumun resmi makamlardan (Ticaret odası gibi) alınmış belgelerle kanıtlanması koşuluyla çalışma izninde Bakanlıkça gerekli değişiklik yapılabilmektedir.

FORMU DOLDURUN

SİZİ ARAYALIM

Sayın Himmet Öztürk; Teşekkür ederiz.
Uzmanlarımız sizinle temasa geçecektir.


Videolar