Aile ikamet izni

DESTEKLEYİCİ:

Aile birliği amacıyla Türkiye’ye gelecek yabancıların masraflarını üstlenen ve ikamet izni talebinde bulunanlar tarafından başvuruya dayanak gösterilen Türk vatandaşını veya Türkiye’de yasal olarak bulunan yabancılardır.

DESTEKLEYİCİ OLARAK BELİRTİLEN KİŞİLERİN;

Yabancı eşine, kendisinin veya eşinin ergin olmayan yabancı çocuğuna, kendisinin veya eşinin bağımlı çocuğuna, destekleyicinin izin süresini aşmamak şartıyla iki (2) yıla kadar aile ikamet izni düzenlenebilmektedir.

DESTEKLEYİCİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEN YABANCILAR:

 1. Türkiye’de herhangi bir ikamet izni olanlar
 2. Doğumla Türk vatandaşı olup çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve üçüncü dereceye kadar olan alt soyları. (5901 sayılı kanunun 28 maddesi)
 3. Mülteciler ve ikincil koruma statüsüne sahip olanlardır.

Bilinmesi gerekenler

 1. Eş ve Çocuklara İkamet İzni verilmesi:
  Vatandaşı olduğu ülkenin hukukuna göre birden fazla eş ile evlilik hâlinde, eşlerden yalnızca birine aile ikamet izni verilir. Ancak, diğer eşlerinden olan çocuklara da aile ikamet izni verilebilir.
 2. Aile ikamet izninde çocuklar ve öğrenciler:
  Aile ikamet izinleri, on sekiz yaşına kadar, öğrenci ikamet izni almadan ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim hakkı sağlar.
 3. Muvafakatname aranması:
  Çocukların aile ikamet izninde, Türkiye dışında varsa ortak velayeti bulunan anne veya babanın muvafakati aranır.
 4. En az üç yıl aile ikamet izniyle kalanlar:
  En az üç yıl aile ikamet izniyle Türkiye’de kalmış olanlardan on sekiz yaşını tamamlayanlar, talep etmeleri hâlinde bu izinlerini kısa dönem ikamet iznine dönüştürebilir.
 5. Boşanma halinde ikamet izni şartı:
  Boşanma hâlinde, Türk vatandaşıyla evli yabancıya, en az üç yıl aile ikamet izniyle kalmış olmak kaydıyla kısa dönem ikamet izni verilebilir. Ancak yabancı eşin, aile içi şiddet gerekçesiyle mağdur olduğu ilgili mahkeme kararıyla sabit ise, üç yıllık süre şartı aranmaz.
 6. Destekleyicinin ölümü hâlinde, bu kişiye bağlı aile ikamet izniyle kalanlara, süre şartı aranmadan kısa dönem ikamet izni verilebilir.

 

Aile ikamet izni için destekleyicinin sağlaması gereken şartlar.

 1. Sağlık sigortası yaptırmış olması:
  Ailenin nüfusuna göre, genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarına sahip olmak ve tüm aile fertlerini kapsayan sağlık sigortası yaptırmış olması.
 2. Adli sicil kaydı sunması:
  Başvuru tarihi itibarıyla, beş yıl içinde aile düzenine karşı suçlardan herhangi birinden hüküm giymemiş olduğunu adli sicil kaydıyla belgelemesi.
 3. En az bir yıl Türkiye’de ikamet şartı:
  Bilimsel araştırma amaçlı ikamet izni ya da çalışma izni bulunanlar, 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamında olanlar veya Türk vatandaşlarıyla evli olan yabancılar hariç Türkiye’de en az bir (1) yıl ikamet izni ile kalıyor olması.
 4. Adres kayıt sisteminde adres kaydını yaptırması
 5. Aylık gelir şartı:

Toplam geliri asgari ücretten az olmamak üzere, ailedeki fert başına asgari ücretin üçte birinden az olmayan aylık geliri bulunması.

Türkiye’de bulunan mülteciler ve ikincil koruma statüsü sahipleri için, bu şartlar aranmayabilir.

Aile ikameti başvurusunun reddi-iptali veya uzatılması

 1. Aile ikameti müracaatı yapacak kişilerin birlikte yaşadığını veya yaşama niyetini ortaya koymaz ise,
 2. Evli ise kişinin evliliği aile ikameti almak için yaptığının tespiti halinde,
 3. Evli eşlerden her birisinin 18 yaşını doldurmaması halinde,
 4. Aile ikametini veriliş amacının dışında kullanılması durumlarında,
 5. Yabancı adına sınır dışı etme kararının bulunması hallerinde,
 6. Destekleyici veya başvuru sahiplerinin,  yabancılar ve uluslararası koruma kanunun 7. ve 15. maddesine göre aşağıda belirtilenlerden bir veya bir kaçının bulunması,
  1. Pasaportu, pasaport yerine geçen belgesi, vizesi veya ikamet ya da çalışma izni olmayanlar ile bu belgeleri veya izinleri hileli yollarla edindiği veya sahte olduğu anlaşılanlar.
  2. Vize, vize muafiyeti veya ikamet izin süresinin bitiminden itibaren en az altmış gün süreli pasaport veya pasaport yerine geçen belgesi olmayanlar.
  3. Talep ettikleri vize süresinden en az altmış gün daha uzun süreli pasaport ya da pasaport yerine geçen belgesi olmayanlar,
  4. Türkiye’ye girişleri yasaklı olanlar,
  5. Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından sakıncalı görülenler,
  6. Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar uyarınca, suçluların geri verilmesine esas olan suç veya suçlardan sanık olanlar ya da hükümlü bulunanlar,
  7. Kalacağı süreyi kapsayan geçerli sağlık sigortası bulunmayanlar,
  8. Türkiye’ye giriş, Türkiye’den geçiş veya Türkiye’de kalış amacını haklı nedenlere dayandıramayanlar,
  9. Kalacağı sürede, yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olmayanlar,
  10. Vize ihlalinden veya önceki ikamet izninden doğan ya da 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre takip ve tahsil edilmesi gereken alacakları ödemeyi kabul etmeyenler veya 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre takip edilen borç ve cezalarını ödemeyi kabul etmeyenler,

Başvuru sahibine aile ikamet izni verilmez, verilmiş ise uzatılmaz. İzin süresi içerisinde tespit edilmesi halinde ise iptal edilir.

FORMU DOLDURUN

SİZİ ARAYALIM

Sayın Himmet Öztürk; Teşekkür ederiz.
Uzmanlarımız sizinle temasa geçecektir.


Etiketler : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Videolar